Széchenyi 2020

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató


I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.polytech.hu -t üzemeltető POLYTECH INDUSTRIE Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Mező utca 43.

Adószáma: 10482168-2-08, Cégjegyzékszáma: 08-09-001585.) által alkalmazott adatvédelmi és-kezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2. A jelen Tájékoztató az Ügyfelek által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A jelen szabályzat/tájékoztató a www.polytech.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) igénybe vevő ügyfélre (a továbbiakban: Ügyfél) vonatkozó, a weboldal használata, igénybevétele során a Társaság tudomására jutott személyes adatok kezelését szabályozza.

1.3. A Társaság fenntartja magának jelen Szabályzat egyoldalú módosításának jogát, a módosítások a weboldalon történő megjelenésükkel lépnek hatályba.

1.4. Az Ügyfélre vonatkozó, fent hivatkozott személyes adatok kezelését a Társaság a jelen Nyilatkozatban foglaltak betartása mellett, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseivel összehangban végzi.


II. Fogalom meghatározások

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.2. Társaság: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

2.3. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Ügyfél – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2.4. Honlap: az Társaság által üzemeltetett www.polytech.hu internetes oldal,

2.5. Szolgáltatás(ok): az Társaság által üzemeltetett, valamint az Társaság által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapon.

2.6. Ügyfél: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.7. Adatfeldolgozó: A Társaság az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vehet igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából, amely az Társaság nevében személyes adatokat kezel

2.8. Tájékoztató: az Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója.

2.9. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.10. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

2.11. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.12. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.13. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;


III. A kezelt Személyes adatok köre

A Társaság által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

3.1. A Társaság által kezelt adatok közé tartoznak az Ügyfél által a weboldal használata céljából, a regisztráció során, továbbá a weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevétele ( hírlevél megküldése, webshop szolgáltatások igénybevétele ) céljából megadott adatok:

• az Ügyfél neve, Ügyfélneve és jelszava;

• lakcíme, illetve székhelye, egyéb elérhetőségei (telefonszáma, elektronikus levélcíme, esetleges kapcsolattartója); anyja neve, adóazonosító, és személyi igazolvány száma

• számlázási és szállítási cím

A jelen pontban felsorolt adatoknak a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátása a weboldal használatához, illetve a weboldalon kínált szolgáltatások, hírlevél megküldése igénybevételéhez elengedhetetlen, azokat a Társaság – a regisztráció során megadott elektronikus levélcím kivételével – kizárólag a weboldalon kínált szolgáltatások nyújtása, illetőleg teljesítése céljából használja fel.

A Társaság az Ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az Ügyfél lakcímét kizárólag a hírlevél szolgáltatás teljesítése céljából kezeli.

A Társaság az Ügyfél által megadott elektronikus levélcímet – az Ügyfél kifejezett igénye alapján – az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés, illetve egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából is felhasználhatja, feltéve, hogy az Ügyfél a regisztráció során hírlevelek, illetve értesítések küldését igényli. Az igényléssel az Ügyfélnek az elektronikus levélcímének az imént meghatározott célokból történő kezeléséhez való hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Az Ügyfélnek lehetősége van a hírlevelek, illetve értesítések lemondására a bennük meghatározott módon, a lemondással az Ügyfél e-mail címének jelen bekezdésben meghatározott célokra történő kezeléséhez adott hozzájárulását is visszavontnak kell tekinteni.

Az Ügyfél jelen Szabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban meghatározott adatokat a Társaság az Ügyfél regisztrációjának megszüntetéséig, kezelje.

3.2. Az Ügyfél által megadott, az Ügyfél és a Társaság közötti kommunikációt szolgáló adatok, melyek nem képezik a weboldal és a weboldalon kínált szolgáltatások igénybevételének feltételét:

• az Ügyfél általi információkérés, észrevételezés, a Társaság által kezelt adataival kapcsolatos jogainak gyakorlása során megadott adatok.

A jelen pontban hivatkozott adatokat a Társaság az ügyfélészrevételek és ügyféltámogatás biztosítása, a szolgáltatásainak fejlesztése, továbbá az Ügyfél Társaság által kezelt adataival kapcsolatos jogai gyakorlásának biztosítása céljából kezeli.

Az Ügyfél a jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségeken fordulhat kérdéseivel, észrevételeivel, esetleges panaszaival a Társasághoz. A kapcsolatfelvétellel az Ügyfél egyidejűleg felhatalmazza a Társaságot az általa megadott adatok kezelésére.

3.3. A weboldallal való kapcsolatfelvétel során rögzítésre kerülő, ún. forgalmi adatok, melyek a weboldalon kínált szolgáltatások igénybevételének technikai feltételét képezik:

• az Ügyfél számítógépére, internetkapcsolatára vonatkozó információk (például IP cím, web böngésző típusa)

• látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok (így a látogatás időpontja, hossza; megtekintett aloldalak száma, a weboldal forgalma, illetve a weboldalról kiinduló forgalom)

A Társaság a fent hivatkozott adatokat az Ektv. 13/A § (3)-(4) bekezdése szerint az általa kínált szolgáltatások nyújtása mellett a weboldallal kapcsolatos felmérések, statisztikák készítése, az egyes ügyfelek igényeire szabott szolgáltatások kialakítása céljából kezeli. A weboldal látogatottságával kapcsolatos kimutatások publikálása kizárólag olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes ügyfelek egyedi beazonosítására.

3.4. Ha az Ügyfél saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti a Társaság fiókjával, akkor a Társaság a fentiekben hivatkozottakon felül az Ügyfél következő Személyes adatait kezelhetik: facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal URL

3.5. Egyéb személyes adatok

A jelen Szabályzat 3.1., 3.2. és 3.3. 3.4. pontjában hivatkozott adatok körén kívül eső további adatok esetleges igénylése esetén a Társaság az adatfelvételt megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi tényről.


IV. A Társaság által kezelt további adatok köre

4.1. A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t az Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2. A Társaság személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelheti: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket a Társaság rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

4.4 Az Ügyfél személyes adatainak harmadik személy részére történő továbbítása

A Társaság az Ügyfél adatait a weboldalon kínált szolgáltatásainak nyújtása céljából, az adott szolgáltatás teljesítésében közreműködő alvállalkozója, illetve megbízottja részére továbbíthatja a teljesítéshez szükséges mértékben. A Társaság jogosult az adatok továbbítására abban az esetben is, ha az a Társaság jogainak, jogos érdekeinek védelme, illetőleg biztosítása érdekében szükséges. Minden más esetben – a törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség esetei kivételével – az Ügyfél adatai kizárólag annak külön hozzájárulása alapján továbbíthatók. A Társaság az általa továbbított adatokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.


IV. A személyes adatok kezelésének biztonsága

4.1. A weboldalt kiszolgáló szerverek az adatfeldolgozó székhelyén kerültek elhelyezésre.

A Társaság. az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében többféle technológiát, műszaki, szervezési megoldást, illetve intézkedést alkalmaz, melyek a jogtalan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, felhasználás, megsemmisítés, megváltoztatás továbbá a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozását célozzák és eleget tesznek a személyes adatok megóvása tekintetében elvárható – az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokat figyelembe vevő – biztonsági követelményeknek.


V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1. A Társaság által folytatott adatkezelések célja:

a) online tartalomszolgáltatás;

b) az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás;

c) az Ügyféli jogosultságok (a Ügyfél által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;

d) az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

e) egyedi ügyféli megkeresések kezelése, intézése;

f) statisztikák, elemzések készítése;

g) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

h) az Ügyfél jogainak védelme;

i) az Társaság jogos érdekeinek érvényesítése.

A Társaság a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat,


VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

6.1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Társaság internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

6.2. Szerződés teljesítése

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

6.3. Az Társaságre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

(2) Az Társaság köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az Társaság személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

(3) Az Társaság jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

6.4. Közérdekű vagy az Társaságre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

(1) Az Társaság – ideértve azt az Társaságot is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az Társaságéval való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az Társaság között, például olyan esetekben, amikor az érintett az Társaság ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az Társaság érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.


VII. Az Adatkezelés elvei, módja

7.1. A Társaság a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Társaság az érintett Ügyfél hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.3. A Társaság a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.4. A Társaság a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

7.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Ügyfél illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Társaság 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

7.6. A Társaság az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozón, kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Ügyfél beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Ügyfél elérhető Személyes adatait.

7.7. A Társaság rendszere az Ügyfél aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Ügyfél által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.8. A Társaság az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.9. A Társaság gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére a Társaság minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.


VIII. Az Adatkezelések időtartama

8.1. Az automatikusan rögzített IP címeket a Társaság a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

8.2. Az Ügyfél által küldött e-mailek esetén, ha az Ügyfél amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a Társaság az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Társaság jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Társaság e jogos érdekének fennállásáig.

8.3. Az Ügyfél által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Ügyfél a Szolgáltatásról ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adat a Társaság rendszereiből törlődik. Az Ügyfél által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha az Ügyfél a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg - addig kezelhetőek az Társaság által, amíg az Ügyfél kifejezetten írásban nem kéri azok adatkezelésének megszüntetését. Az Ügyfél az adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

8.4. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az Ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult az Ügyfél regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

8.5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatfeldolgozó biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az Ügyfél személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

8.6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést a Társaság végrehajtja. Törlés helyett a Társaság – az Ügyfél tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekét. A személyes adatot a Társaság mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


IX. Az Ügyfél jogai, érvényesítésük módja

9.1. Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Társaság:

Az érintettnek joga van:

a) a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,

b) arra, hogy az Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,

c) adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az Társaságtól ennek megtörténtéről,

d) az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az Társaságtól ennek megtörténtéről,

e) az adathordozhatósághoz,

f) tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az a Társaság jogos érdekére hivatkozással kezelik.

g) mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,

h) a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax:+36(1)391-1410.,www:http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

i) felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,

j) Az Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz

k) Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

9.2. Az (1) bekezdésben említett információk mellett a Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

9.3. Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a. az adatkezelés céljai;

b. az érintett személyes adatok kategóriái;

c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

9.4.Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e. a személyes adatokat az Társaságre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Társaságokat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) A Társaság az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

9.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

9.7.Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

9.7. A tiltakozáshoz való jog

1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve a Társaság, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

9.8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a. az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b. meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben a Társaság köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

9.9 Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

9.10.Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(4) Ha a Társaság még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.


X. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Társaság elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Társaság díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Társaságot terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


XI. ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha a Társaság által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi a Társaság által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Társaság képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti a Társaságnak.

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d. ismertetni kell aa Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(8) A Társaság nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.


XII. Adattovábbítás lehetősége

12.1. A Társaság jogosult és kötelese minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

12.2. Amennyiben a Társaság a szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára az Ügyfél külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban az Ügyfél megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás az Ügyfelet nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén a Társaság az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Ügyfél számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Ügyfél adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

12.3. Az Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.


XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

13.1. A Társaság személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

13.2. A Társaság az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

13.3. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

13.4. A Társaság által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési intézkedéseket a Társaság adatvédelmi szabályzata rögzíti.

13.5 A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.


XIV. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

14.1. A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Társaság határozza meg.

14.2. A Társaság deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

14.3. Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Társaság felel.

14.4. A Társaság kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

14.5. A Társaság az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.

14.6. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat Ügyfél üzleti tevékenységben érdekelt.


XV. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

15.1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

15.2. A Ügyfél következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Ügyfelek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


XVI. Jogérvényesítési lehetőségek

16.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Társaság munkatársai is az info@polytech.hu e-mail címen és a Társaság adatvédelmi tisztviselőjénél: Kelemen Rita email: rita.kelemen@polytech.hu, tel: +36 30 549 2055

16.2. A Ügyfél az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

16.3. A Ügyfél jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Társaság kérésre az Ügyfelet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről

Honlap: http://naih.hu

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén ( adatvédelmi incidens ) bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.


XVII. Felelősség

17.1. A Társaságnak az Ügyfél személyes adatai kezeléséért való felelőssége – a jelen fejezetben foglalt kivételekkel – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően alakul.

17.2. A Társaság minden elvárható és szükséges intézkedést megtesz az Ügyfél által továbbított adatok biztonsága érdekében, tekintettel azonban az interneten történő adattovábbításban rejlő – köztudomású – kockázatokra, a Társaság nem vállal felelősséget az adatok interneten keresztül történő továbbításából eredő károkért.

17.3. Az Ügyfél kötelessége gondoskodni arról, hogy a weboldalon történő regisztráció során megadott jelszava illetéktelen személyek számára ne váljon hozzáférhetővé. A jelszó elveszéséből valamint illetéktelen személyek általi megszerzéséből, felhasználásából eredő károkat az Ügyfél viseli.

17.4. Az Ügyfél a valóságnak megfelelő, pontos, teljes adatokat köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani. A Társaság nem felel azokért a károkért, amelyek az Ügyfél által megadott adatok tévességére, pontatlanságára, hiányosságára vagy arra vezethetők vissza, hogy a kérdéses adatot az Ügyfél nem tartotta naprakészen.

17.5. A weboldal más honlapokra mutató linkeket tartalmazhat az ügyfelek informálódása céljából. Mivel a Társaságnak nincs befolyása ezeknek a honlapoknak a működtetésére és a rájuk vonatkozó adatvédelmi politikák kialakítására és alkalmazására, így a használatukból eredő károkért a Társaságot felelősség nem terheli.

Fertőszentmiklós, 2024.03.01.